PRIVACY VERKLARING DUTCH DUTCH

dutch dutch,

gevestigd aan Ambachtsstraat 11, 2802 AM Gouda, is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in

deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.dutch-dutch.nl Ambachtsstraat 11, 2802 AM Gouda

0182769072


P Vermeulen is de Functionaris Gegevensbescherming van dutch dutch Hij/zij is

te bereiken via patrick@dutch-dutch.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

dutch dutch verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen

persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social

media plugins. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16

is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een

minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dutch-dutch.nl, dan

verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens

verwerken

dutch dutch verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening

uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- dutch dutch analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te

verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw

voorkeuren. Geautomatiseerde besluitvorming

dutch dutch neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of

-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van dutch

dutch) tussen zit. dutch dutch gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

dutch dutch bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de

doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de

volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: (Categorie)

persoonsgegevens > Bewaartermijn > 2 JAAR Delen van persoonsgegevens met derden 

dutch dutch verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de

uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

dutch dutch gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische

cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op

jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk

voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen

ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je

kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze

geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is

opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te

verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van

jouw persoonsgegevens door dutch dutch en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen

om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar

jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een

verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de

verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dutch-dutch.nl. Om er zeker van

te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie

van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het

paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier

weken, op jouw verzoek . 

 

dutch dutch wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen

bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

dutch dutch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 

Als jij het idee hebt dat jouw

gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

 

neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dutch-dutch.nl 

┬ę2021 Page Builder. All Rights Reserved.